Impalers. Ny EP: et Styx schnell & stilrent thrash